Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest AlfaExpert Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Stefana Batorego 23/7, 81-356 Gdynia. NIP:5862362531

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • kontakt z osobami zainteresowanymi działalnością firmy,
 • prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług,
 • prowadzenie działań statystycznych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa IT,
 • zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • kontakt z osobami zainteresowanymi działalnością firmy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • prowadzenie działań statystycznych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • zapewnienie bezpieczeństwa IT – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT,
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, w tym organom państwowym.

4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym okresie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze lub do dochodzenia roszczeń.

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym poprzez:

 • stosowanie bezpiecznych metod przesyłania danych,
 • stosowanie zabezpieczeń dostępu do danych,
 • regularne monitorowanie systemów informatycznych,
 • stosowanie procedur bezpieczeństwa.

9. Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, można skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: rodo@alfaexpert.pl

10. Zmiany polityki prywatności

Polityka prywatności może być w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki prywatności dostępna jest na stronie internetowej administratora.

KONTO (PLN):
PL 18 1090 1098 0000 0001 5521 8651
kod BIC: WBKPPLPP